Interesting information about the Grand Canyon

Without a doubt, the Grand Canyon is one of the most iconic landmarks in the world. Approximately five million people from across the globe visit each year, exploring the canyon, the Colorado River and the numerous other sights the Grand Canyon National Park offers. If you only have 24 hours to spend at the Grand Canyon National Park, then you’ll have lots to fit in. If you have 48 hours to make the most of, you have a little more freedom in your choices.

This slideshow requires JavaScript.

Հայոց Լեզու։ Տնային աշխատանք

Առաջադրանք

Տրված տեքստից գտիր մակբայները, որոշիր տեսակները.

Գետակի վրա
Թեքվել ուռին.
Ու նայում է լուռ
Վազող ջրերին: —
…Երազ – աշխարհում
Ամեն բան հավետ
Գալիս է, գնում
Ու ցնդում անհետ:
Եվ գլուխը կախ`
Նա լաց է լինում.-
Ջրերը ուրախ`
Գալիս են, գնում…

1916, Ռոզոն
Ավ.Իսահակյան

Լուռ, վազող, ջրերին, հավետ, անհետ։

Լրացրու բաց թողած տառերը, գտիր

մակբայները, որոշիր տեսակները

ածականները, որոշիր տեսակները

բայերը, որոշիր հատկանիշները։

Չէին կասկածում

Հայթհայթել էին

Չէին դադարում

Նախապատրաստվելու

 

Արիասիրտ հալիձորցիները դույզն-ինչ չէին կասկածում, որ անմատչելի և կորնթարդ ու բրգաձև լեռների միջև ծվարարծ իրենց արծվաբույնը անառիկ է ու անընկճելի։ Նրանք նախօրոք հայթայթել էին այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ էր. խոտի ու մացառի խրձեր, եռացրած ջրով կաթսաներ. ահռելի որձաքարեր։ Զօրուգիշեր չէին դադարում օրհասական գոտեմարտին ըստ արժանվույն նախապատրաստվելու ձեռնարկումները։ Հօդս ցնդեցին անօրեն ու ամբարտավան թշնամու՝ մեր խրոխտ ամրոցը ճրագալույցին անակնկալ հարձակումով գրավելու բոլոր ճիգերը։ Թշնամին անցավ հյուծիչ պաշարման արյունաքամ անելով Հալիձորը անառիկ արծվաբույնը։
Առյուծասիրտ Մխիթարը՝ այծենակաճը ուսին, սևեռուն ու ակնդետ հայացքով հետևում էր անցուդարձին։ Մտասույզ ու ինքնամփոփ նստած՝ նա ծրագրում էր որոգայթներ լարել՝ հակառակորդին հանկարծակիի բերելու նպատակով։ Նա կծկտուր ինչ-որ բան մռլտաց, ապա ընդոստ շարժումով ոտքի կանգնեց,  կարգադրեց ճեպընթաց սուրհանդակ ուղարկել Տաթև՝ Բայանդուր իշխանի մոտ։ Նոր էր Բայանդուր իշխանը իր կտրիճներով դուրս եկել Տաթևից, երբ  երևաց գուժկանն ու լուր բերեց, որ թուրքերը շարժվում են Արարատի կողմից։ Իշխանը որոշեց կտրել ասկյարների ճանապարհը՝ կասեցնելով նրանց առաջընթացը։

Русский. Д/З

Домашнее задание:

Задание № 1

В устойчивом выражении одно слово употреблено неверно, его следует заменить: Крокодил в мешке. Как с совы вода. Утиная песня. Тигриная доля. Конское упрямство. Стреляный петух. Подложить барана. Барсучья услуга.

Собака в мешке. Как с птицу вода. Птичия песня. Львиная доля. Ослиное упрямство. Стреляный воробей. Подложить курицу. Волчая услуга.

Задание № 2

написать как можно больше фразеологизмов, в которых есть названное слово: нос, рука, голова, глаз, палец.

Нос

Совать нос не в своё дело.
Повесить нос.
Носом чует.

Рука

Прибирать к рукам.

Рука руку моет.

Разводить руками.

Голова

С головы до ног.

Терять голову.

Глаз

Хоть глаз выколи.

Куда глаза глядят.

Палец

Пальцем не тронуть.

Знать как свои пять пальцев.

Задание № 3

Подобрать антонимические пары из фразеологизмов.

Держать язык за зубами – Давать волю языку

За тридевять земель – Рукой подать

Первая скрипка – Последняя спица в колеснице

Едва сводить концы с концами – Жить на широкую ногу

Повесить нос – Воспрянуть духом

Сложа руки – Не покладая рук

Откладывать в долгий ящик – Ковать железо пока горячо

В огонь и воду

Выражение означает готовность пойти на самоотверженные поступки ради другого человека не раздумывая, жертвуя собой.

Պատմություն։ Տնային աշխատանք

Ճարտարապետություն

Խորհրդահայ ճարտարապետության ամենանշանավոր դեմքը թերևս ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանն էր: 1924 թ. նա կազմեց Երևանի գլխավոր Ալեքսանդր Սպենդիարյան 93 հատակագիծը: Թամանյանի նախագծով կառուցվեցին Երևանի առաջին հէկը, օպերայի և բալետի թատրոնի, ՀԽՍՀ կառավարության տան, հանրային գրադարանի, մի շարք բուհերի շենքերը և այլն: Նշանավոր ճարտարապետներ էին նաև Մարկ Գրիգորյանը, Կարո Հալաբյանը, Գևորգ Քոչարը, Նիկողայոս Բունիաթյանը, Միքայել Մազմանյանը և ուրիշներ: 1932 թ. ստեղծվեց Ճարտարապետների միությունը: Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ճարտարապետության բնագավառում հանդես եկան աղբյուր-հուշարձանները: Այդ շրջանի խոշոր
կառույց է (Հաղթանակ) կամուրջը: Կարևոր գործեր էին Բարեկամություն փողոցի բացումը, Բյուրականի աստղադիտարանի նախագծումը և այլն: Այսպիսով 1920-1945 թթ. խորհրդահայ մշակույթը հասավ մեծ հաջողությունների: Դրա հետագա զարգացմանը մեծապես խանգարեցին երկրում մոլեգնող ստալինյան քաղաքական բռնաճնշումները, մշակույթի գործիչների աքսորն ու հաշվեհարդարը:

Հայոց Լեզու։ Տնային աշխատանք

Լրացրու բաց թողած տառերը։

Գտիր դիմավոր բայերը, որոշիր դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը, ժամանակային ձևը, սեռը, կազմությունը։

Գտիր անդեմ բայերը, որոշիր խոնարհումը, դերբայական ձևը, սեռը, կազմությունը։

Գտիր դերանունները, որոշիր տեսակները։

նա-անձնական,

քեզ-անձնական, հայցական

Գտիր ածականները, որոշիր տեսակները։

հոզախռով-հարաբերական

ընդհատ-հարաբերական

աննկուն-հարաբերական

անընկճելի-հարաբերական

կտրիճ-հարաբերական

Տեքստից  գտիր 3-ական բարդ, ածանցավոր և պարզ բառեր։

անընկճելի, մակընթացությունից, տեղատվության

մոր, կտրիճ, զավակը

ծերակույտ, հուզախռով

Գտիր հնչյունափոխված բառերը (6 բառ) և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևը։

թշնամի-թշնամու

 

Տեքստ

Կորիոլանն ապստամբեց. նա հարձակվեց Հռոմի վրա՝ հռոմեացիներին ստիպելով փախչել։
Նա արհամարհեց ու մերժեց ծերակույտին։ Երբ երևաց մայրը, Կորիոլանն ընդառաջ գնաց՝ գրկախառնվելու, բայց հուզախռով մայրը բացականչեց դողդոջուն ձայնով, ընդհատ բառերով.
— Հեռո՛ւ մնա ինձանից։ Դեռ պիտի տեսնեմ՝ արդյոք որդո՞ւս մոտ եմ եկել, թե թշնամուս։ Մի՞թե ծնել ու սնել եմ, որ քեզ ապստամբ տեսնեմ։
Մոր խոսքերը որդու սիրտը շանթահարեցին։ Սարսռաց որդին, և զայրույթն անցավ՝        մակընթացությունից փոխվելով տեղատվության։ Մոր գիրկն ընկավ աննկուն ու անընկճելի զորավարը։
Եվ կտրիճ զավակը, հակառակորդի ձեռքը հանձնվելով, սրախողխող եղավ։

Քիմիա։ Տնային աշխատանք

Թեման՝  <<Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների ընդհանրացում>>

Բովանդակությունը՝ օքսիդներ դասակարգումը, ստացումը, հատկությունները

Առաջադրանքներ.

Հետևյալ օքսիդները՝ K2O, SO2, N2O3, CaO, P2O5, Al2O3, SO3, N2O5, ZnO, CO, N2O, CO2, SiO2, MgO,  Na2O,  Fe2O3

դասակարգել` հիմնային, թթվային, երկդիմի, անտարբեր  օքսիդների:

Որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները:

Գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի, կամ  թթուների բանաձևերը  և որոշել օքսիդացման աստիճանները:

Գրեք  օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների  հավասարումները ջրի, թթուների, հիմքերի հետ:

Դասագրքից  կատարեք 12  և  17  էջերի  վարժությունները:

Գործնական  աշխատանք  4.

Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.

Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ

Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք

Առանձնացրեք   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով

Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը:

 

Հիմնային օքսիդ մագնեզիումի օքսիդի ստացումը, մագնեզիումը օդում այրելով։

2Mg+O2=2MgO2+Q

Այրման ռեակցիաները օքսիդավերականգման ռեակցիաներ են, որոնց ընթացքում անջատվում է ջերմություն և լույս։

Փորձ 2․ Մագնեզիումի հիդրօքսիդի ստացումը, մագնեզիումը ջրում լուծելով։

MgO+H2O=Mg(OH)2

Փորձ 3․ Չեզոքացման ռեակցիա

Չեզոքացման ռեակցիա է կոչվում հիմքի և թթուների միջը ընթացող ռեակցիա, որի հետևանքով առաջանում է աղ և ջուր։

Mg(OH)2+HCl=MgCl2+H2O

 

 

 

Alpha Centauri

Alpha Centauri A

Alpha Centauri A, also known as Rigil Kentaurus, is the principal member, or primary, of the binary system. It is a solar-like main-sequence star with a similar yellowish colour, whose stellar classification is spectral type G2 V; it is slightly larger and more luminous than the Sun. Alpha Centauri A is about 10 percent more massive than the Sun, with a radius about 22 percent larger. When considered among the individual brightest stars in the sky excluding the Sun, it is the fourth brightest at an apparent magnitude of −0.01, being slightly fainter than Arcturus at an apparent magnitude of −0.04.

The type of magnetic activity on Alpha Centauri A is comparable to that of the Sun, showing coronal variability due to star spots, as modulated by the rotation of the star. However, since 2005 the activity level has fallen into a deep minimum that might be similar to the Sun’s historical Maunder Minimum. Alternatively, it may have a very long stellar activity cycle and is slowly recovering from a minimum phase.

This slideshow requires JavaScript.

Alpha Centauri B

Alpha Centauri B, also known as Toliman, is the secondary star of the binary system. It is a main-sequence star of spectral type K1 V, making it more an orange colour than Alpha Centauri A; it has around 90 percent the mass of the Sun and a 14 percent smaller diameter. Although it has a lower luminosity than A, Alpha Centauri B emits more energy in the X-ray band. Its light curve varies on a short time scale, and there has been at least one observed flare. It is more magnetically active than Alpha Centauri A, showing a cycle of 8.2±0.2 yr compared to 11 years for the Sun, and about half the minimum-to-peak variation in coronal luminosity of the Sun. Alpha Centauri B has an apparent magnitude of +1.35, slightly dimmer than Mimosa.

Alpha Centauri C Proxima Centauri

Alpha Centauri C, better known as Proxima Centauri, is a small main-sequence red dwarf of spectral class M6 Ve. It has an absolute magnitude of +15.60, over 20,000 times fainter than the Sun. Its mass is calculated to be 0.1221 M.

Հայոց Լեզու։ Տնային աշխատանք

Լրացրու բաց թողած տառերը։

Գտիր բայերը, որոշիր դրանց հատկանիշները (դիմավոր է, թե անդեմ, եթե անդեմ է, որ դերբայն է, որսեռի է, կազմությունը, եթե դիմավոր է, դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը, ժամանակայի ձևը։ Եթե պակասավոր կամ անկանոն է, նշիր նաև դա)։

Տեքստ

Առաքելը անհողդողդ կամքով ոտքի ելավ ու նայեց շուրջը. աշխարհն անդոր նիրհի մեջ քնած էր. ոչ մի ձայն, ոչ մի ծպտուն։ Իսկ մի աներևույթ ուժ նրան հրում էր առաջ՝ դեպի Արաքսի փրփրադեզ ալիքները։ Ձայնը հրամյում էր՝ գնա՛, Առաքել։ Գետը մեղմահնչյուն երգում էր, շողշողում լուսնի տակ։ Նրան թվում էր՝ հազար-հազար աչքեր աստղերի նման նայում էին իրեն բարձունքից, որին այնքան կարոտով միշտ նայում էր։

Մտավ գետը։ Սառը ջուրը հասավ մինչև գոտկատեղը, սառսռաց։ Ատամներն սկսեցին      կարկառել, ասես դողերոցքի մեջ լիներ։ Արդեն հետ դառնալ չէր լինի, և նա թռթռացող սրտով ճե-քեց ջուրն ու անմռունչ հասավ գետի մեկտեղը։ Պսպղում, փայլփլում էր ջուրը, թույլ     ճողփյուն արձակում նրա ձեռքերի տարուբերումից։

-Մարդ կես ճանապարհից չպիտի հետ դառնա,- շշնջալով գոտեպնդեց նա իրեն ու ճիգ  թափելով հասավ մյուս ափը։

Գրականություն։ Տնային աշխատանք

Ընթերցանություն.

Գնահատիր ընկերների ձեռնարկումը։

Իմ կարծիքով այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում էին երեխաներին փախցնել, ապա պետք է ունենային նրանց մասին ինչ-որ տեղեկություն, հետո փախցնեին։

Գտիր այն հատվածները, որտեղ գործարար ընկերները աստիճանաբար փոխում են պայմանը։ 

Բիլլն աղիողորմ խնդրում էր ինձ, որ փրկագինը դարձնեմ մեկ ու կես հազար՝ երկու հազարի փոխարեն։

Բնութագրիր Էսկվայր Էբենեզեր Դորսեթին։

Էսկվայր Էբենեզեր Դորսեթին ծերուկ էր, որն արդեն հոգնել էր տղայի ակտիվ պահվածքներից։

Պատմության վերնագիրը փոխիր հայկական մի առածով։

 

Այդ առածը վերնագիր ունենալով վերլուծական շարադրանք գրիր պատմվածքի շուրջ։

Ես կարծում եմ, որ նրանք իրենց քայլերը փախցնելու առումով սխալ ձևակերպեցին։